1-تعرفه عوارض سال 90 

 
2-تعرفه عوارض شهرداری باغستان سال 91
 
 
 

 

 4-تعرفه عوارض شهرداری باغستان سال 93

 

5-تعرفه عوارض شهرداری سال 95

 

6-تعرفه عوارض شهرداری سال99

 

7- تعرفه عوارض شهرداری سال 1400

 

8-تعرفه عوارض شهرداری سال 1401

 

9- تعرفه عوارض شهرداری سال 1402

 

10-تعرفه عوارض سال 1403 

 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0