محمد تقی عیوضی

مسئول انبار

 

 

شرح وظایف:

-اقدام به حفظ و نگهداری اموال شهرداری و تهیه و تنظیم فرمهای مختلف و دفاتر اموال

-اقدام به  تحویل و تحول اثاثیه منقول شهرداری

-صورت برداری و برچسب زدن بر روی اثاثیه و اموال منقول و کنترل در نحوه استفاده وسائل و قطعات ماشین آلات و لوازمی که جنبه سرمایه ای دارند.

-ایجاد و اعمال سیستم کارتکس در کلیه انبارهای  شهرداری به منظور استفاده صحیح  

-شرکت در کمیسیونهای اداری ومالی به ویژه در مورد انجام مزایده ها و حراج وسایل و اثاثیه منقول از مستعمل و اسقاطی یا قابل استفاده

-اقدام  به تشکیل انبارهای مختلف به منظور نگهداری وسایل و لوازم و مایحتاج شهرداری و برقراری روش صحیح و متحدالشکل در این زمینه و نظارت مستمر و پیگیری در اجرای صحیح اداره انبارها

-پیش بینی لوازم و قطعات مورد نیاز که در انبار موجود نمی باشد

-تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت و صحت قبوض و حوالجات انبارها

-تحویل و کنترل اجناس وارده و امضاء قبوض و فرمها و صورت جلسات مربوطه

-انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد

- برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان در حد مطلوب خود
- همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده 
-.نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان
-مشاهده عيني كالا و ثبت دقيق صرفا براساس مشاهده عيني نه براساس فاكتور ارائه شده 
-.صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا 
-صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا 
-صدور فرمهاي مرجوعي ، برگشت از خريد و ساير فرمهاي مشابه 
-صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم
-ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار نظام نوين مالي 
-طبقه بندي ، تنظيم ، و كدگذاري كالا
-همكاري با حسابداري انبار
-ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط و ساير موارد مرتبط

-دريافت سفارش كالا و خدمات مورد نياز سازمان از واحدهاي گوناگون و بررسي و رسيدگي به آنها 
-درخواست خريد كالاها به واحد سفارشات خارجي يا تداركات داخلي ،در صورت عدم موجودي كافي 
-مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي ماننده سرقت ،صدمه،ضايعه و حادثه ،از طريق طبقه بندي ،قفسه بندي چيدن و جاي دادن صحيح آنها
-پيش بيني برنامه ريزي و كنترل مواد و انبار گرداني متناسب با نوع شركت و مواد  و كالاها
-تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و كارتهاي مربوط
-صدور اقلام مورد نياز به واحدهاي گوناگون مطابق با درخواست هاي و سفارشات كتبي و ثبت آنها در دفاتر و كارتهاي مربوطه
-تهيه گزارشات لازم در مورد ضايعات ،موجود و نظرات اصلاحي

-انجام امور محوله وفق دستور مقام مافوق6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0