پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
سه‌شنبه, 6 آبان 1399
ثبت درخواست
  مشخصات اصلی      
  شماره پرونده رایانه    پلاک ثبتی  
  کد نوسازی    نشانی ملک  
  مشخصات متقاضی      
  نام و نام خانوادگی ذینفع    جنسیت  
      کدملی  
  تلفن    دورنگار  
  کد پستی    پست الکترونیکی Email  
  نشانی محل سکونت یا کار متقاضی  
      
   مدارک ارائه شده      
  
  حدود ملک طبق سند:  
  ضلع شمالی ملک         متر به  
  ضلع جنوبی ملک        متر به  
  ضلع شرقی ملک         متر به  
  ضلع غربی ملک         متر به  
  مساحت ملک             متر به  
  کروکی  
    
  توضیحات  
    
  دستورشهردار/معاونین  
    
  ارسال

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0