پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
آقای مسعود سید آبادی

آقای حبیب حاجیلو
 
آقای تیمور هاشمی
   
آقای رضا پور امیدی
 
خانم ملیحه آذین
 

 
                        
           کارمند نمونه
         خانم کبری دانش

   
 کارمندان نمونه شهرداری باغستان/شهریور ماه 1395 هفته دولت
 

کارمند نمونه
آقای حمید اطیابی
 
 
   کارمندان نمونه شهرداری باغستان/شهریور ماه 1395 هفته دولت
 

 کارمند نمونه
آقای علیرضا نوری
 کارمندان نمونه شهرداری باغستان/شهریور ماه 1395 هفته دولت


 
کارمند نمونه
آقای فاضل محبی