آقای مهندس غلامرضا عابدینی

معاونت فنی شهرسازیشرح وظایف معاونت شهرسازی 

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری  که وظیفه برنامه ریزی و نظارت اجرای طرحهای شهرسازی و معماری را عهده دار است بعنوان یک معاونت سیاستگذار در امور تخصصی شهرسازی انجام وظیفه می نماید. 
در راستای انجام وظایف محوله به حوزه معاونت شهرسازی و معماری و در چارت تشکیلاتی این حوزه علاوه بر دبیرخانه کمیسیون ماده صد پنج مدیریت از نظر سطوح تشکیلاتی فعالیت می کنند که هریک از این مدیریت ها بخشی از وظایف نظارتی را بعهده دارند :

اهم وظایف حوزه معاونت شهرسازی :

  •  بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر
  • نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری
  • رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق شهرداری
  • بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرایی و تفضیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری
  • نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفضیلی مصوب و قوانین و دستورالعملهای مربوطه
  • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه شهرسازی و معماری
  • تهیه طرحهای راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر باغستان و هسته های جمعیتی اطراف شهر
  • برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفضیلی
  • برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور زیباسازی شهر مقدس مشهد با اولویت معماری سنتی
  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0