سازمان مدیریت حمل و نقل 

اقای مهدی خوش نظر

واحد ترافیک 

اقای منصور دهقان 

 واحد اتوبوسرانی

مهدی خوش نظر

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0