ا ز آثار و نوشته های مورخان پیداست که بافتن جزو اولین هنرها و صنایع قبیله های پراکنده انسان ها بوده است. می توان گفت که انسان ها پیش از آن که دست به ساختن بزنند اقدام به بافتن کرده اند، برای بافتن پارچه از الیاف ظریف تر و برای بافتن گلیم از الیاف ضخیم تر استفاده می شده است. تاریخ هنر گلیم بافی را در ایران به ۳ هزار سال پیش از میلاد نسبت می دهند که تاریخ آغاز نساجی است و وسایل بافتنی که از بهشهر به دست آمده نشان می دهد الیاف بافته شده از موی بز و گوسفند بوده است.بافت گلیم و استفاده از آن تقریبا در تمام نقاط دنیا رایج است و مواد مصرفی در گلیم بافی عمدتا نخ پشمی و نخ پنبه ای است که معمولا از نخ پنبه ای برای تار و از نخ پشمی برای پود گلیم و در مواردی برای تار گلیم از نخ پشمی توام با موی بز استفاده می شود.6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0