نمازخانه شهرداری

هر چند که تاریخ احداث سکونتگاه های شهر باغستان به گذشته های نسبتاً دور باز می گردد،اما آنچه به عنوان شهر باغستان شناخته می شود تا قبل از شهریور ماه سال 1383 ساختار روستایی داشته است. این شهر بر اساس مصوبه هیات وزیران مورخ 1383/6/1 از تجمیع روستا های خادم آباد،دهمویز،صادقیه،نصیرآباد،شهرک مطهری و نیز ده بابا سلمان و تبدیل آنها به یک نقطه شهری بوجود آمده است این شهرداری تا کنون دارای 4 شهردار بوده است.ساختمان مرکزی شهرداری شامل 3 ساختمان معاونت اداری و مالی،ساختمان مرکزی(حوزه شهردار - معاونت فنی شهرسازی) و نمازخانه شهرداری می باشد . روستای سعید آباد نیز بنا به پیشنهاد جلسه کارگروه کارشناسی مورخ 1384/7/19 و تصویب کارگروه شهرسازی و معماری استان تهران در مورخه 1384/8/11 و همچنین تایید نهایی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران  مورخ 1384/10/5 بعنوان محدوده منفصل شهر باغستان تعریف شده است.وجود آثار و فضاهای تاریخی فراوان در محدوده و پیرامون شهر باغستان حکایت از قدمت نسبتاً زیاد این شهر دارد.

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0