پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
دوشنبه, 11 مرداد 1400
ملاقات مردمی باشهردار

ارسال
              ارتباط مستقیم با دکتر رنجبر شهردار باغستان
                
              نام و نام خانوادگی:  
                
              پست الکترونیکی:  
                
              شماره تماس:  
                
              انتقاد و یا پیشنهاد:  
                  
  ارسال

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0