میزان عمومی فعالیت جمعیت( نسبت جمعیت فعال به جمعیت ده ساله و بالاتر) در سال 1385، 38 درصد که برای مردان 9/68 درصد و برای زنان1/4 درصد می‌باشد.

میزان فعالیت واقعی (سهم جمعیت فعال از کل جمعیت) در سال 1385 برابر با 31 درصد بوده که برای مردان 4/56 درصد و برای زنان 3/3 درصد است.

9/92 درصد جمعیت فعال شهر در سال 1385 شاغل هستند و میزان آن در میان مردان 2/93 درصد و برای زنان 8/87 درصد است. این درحالی است که نرخ اشتغال در سال 1375 برابر 7/96 درصد است.

نرخ بیکاری در فاصله سال‌های 1375 تا 1385 از 3/3 درصد به 1/7 درصد کاهش یافته است.

عمده ترین فعالیتها شامل:صنایع تولیدی،مواد شیمیایی،مواد غذایی و تبدیلی و لوازم خانگی است.6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0