تپه نصیر آباد

 

 

 تپه نصیر آباد در جنوب شرقی نصیر آباد و در نزدیکی اتوبان تهران- ساوه قرار دارد. در اطراف این تپه به فاصله 30متری آثار دیوارهایی دیده می شود که به نظر می رسد دیوارها باورهای محصور کننده بخش مرکزی در زمان آبادانی آن بوده است.این دیوار از مصالح خشت خام و چینه ساخته شده است. ابعاد خشتها 27*27*5/6 سانتی متر میباشد.در دامنه شرقی تپه آثار چند گودال و بقایای آجرهایی به ابعاد 5/22*5/22*5 و 23*23*5 سانتی متر مشاهد میشود.آنچه مشخص است به نظر می رسد تپه نصیر آباد قلعه ای با برج و بارو در میان اراضی هموار منطقه بوده و نشان آبادانی  دشت نصیر آباد در ادوار گذشته می باشد.بر اساس مدارک سفالی بدست آمده از سطح تپه قدمت آن را می توان دوره سلجوقی تعیین کرد.

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0