پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 میخوش پورعلی

سرپرست متوفیات

 

واحد متوفیات :

1- حمل اجساد متوفیات

الف) 7 مورد به بهشت زهرا (س) .

ب) 37 مورد به بهشت رضوان .

ج) 12 مورد به آرامستان های داخل شهر .

2- تجهیز و آماده سازی آرامستان صادقیه به طور کامل .

3- تجهیز و آماده سازی آرامستان نصیرآباد به طور کامل .

4- تکمیل کادر نیروی انسانی خدماتی .


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0