واحد رفع سدمعبر :
1- گشت شبانه روزی جهت انجام امورمحوله .

2-     جلوگیری و جمع آوری دستفروشان و فروشندگان سیار و چرخ های تفکیک زباله به ویژه در محور اصلی حدود 115 مورد .

3-     جلوگیری از تردد خودروهای فروشندگان سیار و برخورد با خاطیان حدود 40 مورد .

4-     جلوگیری از عرضه غیر مجاز دام و طیور حدود 4 مورد .

5-     جلوگیری از حفاری های غیر مجاز حدود 20 مورد .

6-     جمع آوری متکدیان سطح شهر و انتقال به منازل و خارج شهر حدود 20 مورد .

7-     جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی اضاف که مسداق سدمعبر بودند حدود 100مورد .

8-    جلوگیری از تخلیه نخاله و برخورد با خاطیان حدود 50 مورد .


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0