آقای سید محمد میرفتحی زاده

معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی


 شرح وظایف:

-برقراری ارتباط مستقیم مسئولین  شهرداری با مردم، جراید، رادیو و تلوزیون به منظور انعکاس فعالیتهای شهرداری و مؤسسات تابعه به شهروندان و کوشش در جلب اعتماد مردم و همکاری آنها با واحدهای مختلف شهرداری

-برنامه ریزی در زمینه تشکیل کمیسیونهای نامگذاری معابر و اماکن عمومی  و انعکاس مصوبات به ارگانها و واحدهای ذیربط و انجام امر نامگذاری کلیه معابر و اماکن و تهیه تابلوهای مربوطه

-جمع آوری کلیه اطلاعات و آمار و اخبار مربوط به اقدامات و فعالیتهای واحدهای شهرداری از طریق رابطه های آماری به منظور انتشار در رسانه های گروهی و انعکاس به ادارات و ارگانها و هماهنگ نمودن اطلاعات و اقدامات و آموزش رابطین آمار

-نظر خواهی عمومی از مردم به صورت مستمر با ارائه پرسشنامه به منظور اطلاع از نظریات آنان

-مطالعه و بررسی مندرجات جراید در خصوص انتقادات و پیشنهادات اصلاحی مردم در امور مربوط به شهر و شهرداری جهت انعکاس به واحدهای شهرداری و تهیه پاسخ مقتضی با توجه به توضیحات اخذ شده از واحدهای ذیربط

-تهیه و تنظیم برنامه های بازدید مردم از فعالیتهای انجام شده توسط سازمانها و مؤسسات مختلف شهرداری

-اقدام به انتشار بولتن و دیگر نشریات به منظور نشر اخبار و اقدامات داخلی جهت اطلاع کارکنان شهرداری و شهروندان و ایجاد تفاهم بین مطبوعات و شهرداری و همچنین ارتباط دائم با اداره کل ارشاد اسلامی به منظور رعایت طرحهای انتشاراتی و تبلیغاتی که بایستی منطبق با سیاست عمومی دولت جمهوری اسلامی باشد.

-پیگیری وظایف شهرداری در ارتباط با تشریک مساعی با مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تربیتی موجود در شهر مانند پرورشگاه ، درمانگاه ، بیمارستان ، تیمارستان ، ندامتگاه ، کتابخانه و موزه و امثالهم و نیز پیگیری و انجام امور مربوط به اهداء و وصل اعانات افراد با مؤسسات نیکو کار به نام شهرداری

-انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد.


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0