پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                                                             پل دختر بادامک
 این پل در روستای بادامك كه در جنوب شرقي سعید آباد و در شرق شهریار قرار دارد ساخته شده است.پل دارای يك چشمه طاق و به شکل گهواره اي ميبا شد و از آجر ساخته شده ، ارتفاع طاق حدود چهار متر مي باشد ودر داخل طاق چهار تیر  چوبی قرار داده شده است مصالح عمدةآن خاك و شن و قطعات سنگ با ملاط گل آهک در پايه و در دیواره از آجرهایی  به ابعاد (20×20×4)استفاده شده است. اين پل در دورة قاجار ساخته شده است.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0