پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

news categories 

news categories 


 

 

مهندس پالیزبان- معاونت اداری و مالی شهرداری باغستان- شرح وظایف              


امور مالی

امور اداری

درآمد

اصناف

وصول مطالبات

اجرائیات

انبار

کارپردازی

دبیرخانه

ابنیه

 Unable to load control 'DesktopModules/ContentBrowser/ContentBrowser.ascx'!
The file '/DesktopModules/ContentBrowser/ContentBrowser.ascx' does not exist.The file '/DesktopModules/ContentBrowser/ContentBrowser.ascx' does not exist.

Unable to load control 'DesktopModules/ContentBrowser/ContentBrowser.ascx'!
The file '/DesktopModules/ContentBrowser/ContentBrowser.ascx' does not exist.The file '/DesktopModules/ContentBrowser/ContentBrowser.ascx' does not exist.

Unable to load control 'DesktopModules/Weather/Weather.ascx'!
The file '/DesktopModules/Weather/Weather.ascx' does not exist.The file '/DesktopModules/Weather/Weather.ascx' does not exist.
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0