پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

امام زاده ابراهیم (ع)

 

این امام زاده در ابتدای روستای دهشاد بالا قرار دارد. بنای امام زاده در حال حاضر با اندود سیمان پوشیده شده و سطح آن را رنگ کرده اند .بر اساس شکل و فرم امام زاده های منطقه این بنا نیز در دوره قاجار ساخته شده است.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0