یوسف فرهادی

مسئول واحد املاک

 

 

شرح وظایف واحد املاک شهرداری باغستان:

-ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و اراضی متعلق به شهرداری

-رسیدگی به اعتراضات و شکایات واصله در اثر اجرای طرح و اظهار نظر در مورد آنها  و تهیه گزارش جهت کسب دستور فوق

-اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت  اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک

-صورت برداری و نگهداری املاک و اراضی متروکه و مسیلها و حریم آنها و نظایر آن با همکاری نواحی  و واحدهای مسئول شهرداری

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

-جمع آوری و مدون نمودن تاریخ و موضوع کلیه مقررات مرتبط با اهداف و وظایف شهرداری و انتشار داخلی آن در سطح شهرداری به صورت بولتن های شش ماهه با همکاری روابط عمومی و انتشارات و آمار

-ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاکی که در طرح توسعه معابر و یا در مسیر طرحهای مورد نظر شهرداری قرار می گیرد

-بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرستهای مورد نیاز هر طرح و پیگیری مربوط به امور شرکتهای خدماتی از قبیل آب- برق- گاز -تلفن

-انجام امور مقدماتی اجرای طرحهای مصوب شهرداری طبق قانون و آئین نامه های مربوطه

-اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی

-اقدام به ثبت اراضی متعلق به شهرداری از قبیل مسیلها ، خندقها، بلوارها ، اراضی بلامعارض و بلاصاحب و نظایر آن و بطور کلی تثبیت مالکیت  شهرداری بر املاک و مستحدثات متعلقه با توجه به قوانین  و مقررات جاریه

-صورت برداری و نگهداری املاک و اراضی متروکه و مسیلها با همکاری نواحی و واحدهای مسئول شهرداری

-انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد.-بررسی ، مورد ارزیابی و کارشناسی  و املاک  مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش ، استیجاره و تهیه فهرست های مورد نیاز هر طرح

-اقدام به ثبت کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی

-انجام امور محوله وفق دستور مقام مافوق

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0